Ժամերգության համերգի մասնակիցների ցուցակ

Մարմարյա սրահ 15։15

Խմբավար՝ Մարինե Ոսկանյան

1․ Նատալի Զաքարյան

2․ Մարի Բեգլարյան

3․ Անահիտ Ստեփանյան

4․ Մերի Իսկանդարյան

5․ Էլինա Հովսեփյան

6․ Վիկտորյա Մինասյան

7․ Արեգ Ավագյան

8․ Մանե Օհանջանյան

9․ Իռեն Գալստյան

10․ Սոնա Գալստյան

11․ Միշել Սահակյան

12․ Աննա Արմենակյան

13․ Նարինե Նիկողոսյան

14. Անգելինա Գևորգյան

15. Ժասմիկ Պետրոսյան

16. Իվետա Ավետիսյան

17. Ալիսա Արշակյան

18. Արեն Աբրահամյան

19. Ինա Արզումանյան

20. Լուիզա Գևորգյան

21. Եվա Դուզդաբանյան

22. Նատալի Հարությունյան

23. Էլինա Բալոյան

Պատարագի միասնական ընթերցումներ

Հրեշտակային կարգաւորութեամբ լցեր, Աստւած, զքո սուրբ զԵկեղեցի։ Հազարքհազարաց հրեշտակապետք կան առաջի քոյ. եւ բիւրք բիւրոց հրեշտակք պաշտեն զքեզ, Տէր. եւ ի մարդկանէ հաճեցար ընդունիլզօրհնութիւն ձայնիւ խորհրդականաւ. սուրբ, սուրբ, սուրբ, տէր զօրութեանց։

Սուրբ-Սուրբ. Միասնական ընթերցում

Սուրբ սուրբ սուրբ Տէր զօրութեանց։ Լի եներկինք եւ երկիր փառօք քո։ Օրհնութիւն իբարձունս։ Օրհնեալդ որ եկիր եւ գալոցդ եսանուամբ Տեառն։ Ովսաննա ի բարձունս։

Միասնական ընթերցում

Միայն սուրբ։ Միայն Տէր։ Յիսուս Քրիստոս իփառս Աստուծոյ Հօր։ Ամէն

Միասնական ընթերցում

Օրհնեցէք զՏէր յերկինս. Ալէլուիա։

Օրհնեցէք զնա ի բարձունս. Ալէլուիա։

Օրհնեցէք զնա ամենայն հրեշտակք նորա. Ալէլուիա։

Օրհնեցէք զնա ամենայն զօրութիւնք նորա. Ալէլուիա։

Ընթերցումներ Պատարագից

Հաւատամք ի մի Աստուած, ի Հայրնամենակալ, յԱրարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից:

Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս յՈրդին Աստուծոյ, ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ միածին, այսինքնյէութենէ Հօր:Աստուած յԱստուծոյ, Լոյս ի Լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ յԱստուծոյ ճշմարտէ, ծնունդ եւ ո՛չ արարած: Նոյն Ինքն ի բնութենէՀօր, Որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայերկրի, երեւելիք եւ աներեւոյթք:

Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյփրկութեան իջեալ յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս իՄարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն Սրբով: Որովէառ զմարմին, զհոգի եւ զմիտ, եւ զամենայն որինչ է ի մարդ, ճշմարտապէս եւ ո՛չ կարծեօք:

Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուրյարուցեալ. ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն՝նստաւ ընդ աջմէ Հօր: Գալոց է նովինմարմնովն եւ փառօք Հօր ի դատել զկենդանիսեւ զմեռեալս, Որոյ թագաւորութեանն ոչ գոյվախճան։

Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին, յանեղն եւ իկատարեալն, որ խօսեցաւ յօրէնս եւ իմարգարէս եւ յաւետարանս։ Որ էջն իՅորդանան, քարոզեաց յառաքեալն եւբնակեցաւ ի սուրբսն։

Հաւատամք եւ ի մի միայն Ընդհանրական եւԱռաքելական Սուրբ Եկեղեցի։

Ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, իքաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց:

Ւ յարութիւն մեռելոց, ի դատաստաննյաւիտենից հոգւոց եւ

մարմնոց, յարքայութիւնն երկնից, եւ ի կեանսնյաւիտենականս:

 

Պահպանիչ եւ յոյս հաւատացելոց, ՔրիստոսԱստուած մեր, պահեա եւ պահպանեահամայն Քո ժողովրդին ընդ հովանեաւ Սուրբ եւպատուական խաչիւդ քով ի խաղաղութեան. Փրկեա՛ յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն, արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՔեզընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւյաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Պատարգի շարականների, ընթերցումների համերգային կատարում 

Հունվարի 19, ժամը՝ 15:15, Մարմարյա սրահ

Ըստ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան հայրապետի՝ Սուրբ Պատարագի ժամանակ երկինքը բացվում է և հրեշտակներն իջնում են: «Երկինքը երկրի վրա». այսպես են քրիստոնյաներն ըմբռնում Սուրբ Պատարագի խորհուրդը: Պատարագով ողջ եկեղեցին դառնում է երկինք երկրի վրա և դրախտ՝  կենաց ծառի պտուղներով:


Պատարգի շարականների, ընթերցումների համերգային կատարում 
Մակար Եկմալյան, Կոմիտաս

Մայր դպրոց ( Բաբաջանյան 25), Մարմարյա սրահ
Համակարգումը՝ Երաժշտության, Լիսիցյան կենտրոնների, Ծեսերի բաց լաբորատորիայի
Պատասխանատուներ՝ կրթահամալիրի երաժշտության, մայրենիի դասավանդողներ, սովորողների երգեցիկ խմբեր.
Դպրաց դաս. Լիլիթ Առաքելյան
«Սեբաստացիներ» ուսուցչական երգչախումբ. խմբավար՝ Մարինե Ոսկանյան,
«Սեբաստացիներ» պատանեկան երգչախումբ. ղեկավար՝ Լուիզա Քեշիշյան, «Սեբաստացիներ» մանկական երգչախումբ, «Սեբաստացիներ» վոկալ համույթ. ղեկավար՝ Մարինե Մկրտչյան,
«Ակներ» ազգային երգի-պարի համույթ. ղեկավար՝ Աննա Երիցյան
Հանրակրթական երգչախմբեր. Հյուսիսային՝ Հասմիկ Մաթևոսյան, Հարավային՝ Մարիամ Մնացականյան, Արևելյան՝ Մարինե Ոսկանյան, Արևմտյան՝ Սեդա Թևանյան

Երգեհոնային նվագակցությունը՝ Լիլիթ Առաքելյանի
Պատարագի համառոտ բացատրությունը՝ Նունե Մովսիսյանի

Տերունական աղոթք
Հայ՛ր մեր, 
որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն  Քո, 
եկեսցէ արքայութիւն Քո, 
եղիցին կամք Քո 
որպէս յերկինս եւ յերկրի:
 Զհաց մեր հանապազորդ 
տո՛ւր մեզ այսօր. 
եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, 
որպէս եւ մեք թողումք
 մերոց պարտապանաց:
  Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, 
զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն 
եւ փառք յաւիտեանս.  ամէն:

Խորհուրդ խորին

Խորհուրդ խորին, անհաս, անսկիզբն, որ զարդարեցեր զվերին պետութիւնդ,

ի յառագաստն անմատոյց լուսոյն, գերապանծ փառօք, զդասս հրեղինաց:

Անճառահրաշ զօրութեամբ ստեղծեր զԱդամ՝ պատկեր տիրական,

եւ նազելի փառօք զգեստաւորեցեր ի դրախտն Ադենի, տեղի բերկրանաց:

Չարչարանօք քո սուրբ Միածնիդ նորոգեցան արարածք ամենայն,

եւ վերստին մարդն անմահացաւ, զարդարեալ ի զգեստ անկողոպտելի:

Թագաւոր երկնաւոր, զԵկեղեցի քո անշարժ պահեա՛,

եւ զերկրպագուս անուանդ քում պահեա՛ ի խաղաղութեան:

Բարեխօսութեամբ.շարական խնկարկութեան

Բարեխօսութեամբ մօր քո եւ կուսի
Ընկալ զաղաչանս քոց պաշտօնէիցս,
Որ գերագոյն քան զերկինս պայծառացուցեր
Սուրբ զեկեղեցի արեամբ քո, Քրիստոս,
Եւ ըստ երկնայնոցն կարգեցեր ի սմա
Զդասս առաքելոց եւ մարգարէից, սուրբ վարդապետաց:

Այսօր ժողովեալ դասք քահանայից,
Սարկաւագաց, դպրաց եւ կղերիկոսաց,
Խունկ մատուցանեմք առաջի քո, Տէր,
Յօրինակ ըստ հնումն Զաքարիայ:
Ընկալ առ ի մէնջ զխնկանուէր մաղթանս,
Որպէս զպատարագն Աբելի, զՆոյի եւ զԱբրահամու:
Բարեխօսութեամբ վերին քո զօրացդ
Միշտ անշարժ պահեա զաթոռ Հայկազեանս

Միասնական ընթերցում

Հաւատով խոստովանիմ եւ երկիր պագանեմ քեզ, Հայր եւ Որդի եւ սուրբ Հոգի. անեղ եւ անմահ բնութիւն. արարիչ հրեշտակաց եւ մարդկան եւ ամենայն եղելոց. Եւ ողորմեա քո արարածոց Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Սուրբ Աստուած
Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ Հզօր, Սուրբ եւ Անմահ,
որ ծնարր ի հայտնեցար, ողորմեա մեզ:

Յիշեա Տէր

Յիշեա Տէր եւ ողորմեա,  Տէր ողորմեա, քեզ Տեառնըդ  յանձն եղիցուք.
Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա:


Մարմին տէրունական

Մարմին Տէրունական եւ արիւն փրկչական կայ առաջի.
երկնային զօրութիւնք յաներեւոյթս երգեն եւ ասեն անհանգիստ բարբառով.
Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց:

Հազարաց հրեշտակապետք

Հազարք հազարաց հրեշտակապետք կան առաջի Քո, եւ բիւրք բիւրուց հրեշտակք պաշտեն զՔեզ, Տէր, եւ ի մարդկանէ հաճեցար ընդունիլ զօրհնութիւն ձայնիւ խորհրդականաւ՝ Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ Տէր զօրութեանց։

Քրիստոս ի մէջ

Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ
Որ էնն Աստուած աստ բազմեցաւ
Խաղաղութեան ձայն հնչեցաւ
Սուրբ ողջույնի հրաման տւաւ
Եկեղեցիս մի յանձն եղև
Համբոյրս յօդ լրման տւաւ
Թշնամութիւնն հեռացավ
Սերն ընդհանուրս սփռեցաւ:
Արդ պաշտոնեայք բարձեալ ըզ ձայն
Տուք օրհնութիւն ի մի բերան
Միասնական աստվածութեան
Որում սրովբեքն են սրբաբան:

Սուրբ-Սուրբ

Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց,
լի են երկինք եւ երկիր փառօք քո. օրհնութիւն ի բարձունս:
Օրհնեալ որ եկիր եւ գալոցդ ես անուամբ Տեառն. ովսաննա ի բարձունս:

Ամէն Հայր երկնաւոր.

Ամէն: Հայր երկնաւոր, որ, զՈրդիդ քո ետուր ի մահ վասն մեր պարտապան պարտեաց մերոց:
Հեղմամբ արեան նորա աղաչեմք զքեզ, ողորմեա քո բանաւոր հօտի:

Յամենայնի.

Յամենայնի օրհնեալ ես, Տէր.
օրհնեմք զքեզ, գովեմք զքեզ,
գոհանամք զքէն, աղաչեմք զքեզ,
Տէր Աստուած մեր:

Առաջի Քո, Տէր

Առաջի քո Տէր, Որդի Աստուծոյ, որ պատարագեալ Հօր ի հաշտութիւն հաց կենաց բաշխիս ի մեզ. հեղմամբ արեան քո սուրբ, աղաչոմք ըզքեզ, ողորմեա արեամբ քով փրկեալ հօտի:

Քահանայ. Որպէս զի եղիցի սա ամենեցուն մեզ մերձեցելոցս յանդատապարտութիւն, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց:

Հոգի Աստուծոյ.

Հոգի Աստուծոյ,
որ զփառակցի քո զխորհուրդ
իջեալ ի յերկնից կատարես ի ձեռս մեր:
Հեղմամբ արեան սորա, աղաչեմք զքեզ,
հանգո զհոգիս մեր ննջեցելոցն։

Ամէն եւ ընդ հոգւոյդ քում.

Եւ եւս խաղաղութեան զՏեր աղաչեսցուք։

Տեր ողորմեա։

Ամենայն սրբովք, զորս յիշատակեցաք,եւս առաւելապես զՏեր աղաչեսցուք։

Տեր ողորմեա։

Վասն մատուցեալ սուրբ եւ աստուածային անմահ պատարագիս,որ ի վերայ սրբոյ սեղանոյս,զՏեր աղաչեսցուք։

Տեր ողորմեա։

Որպեսզի Տեր Աստուած մեր, որ ընկալաւ զա ի սուրբ, յերկնային եւ յիմանալի Իւր մատուցարանն,զփոխանակն առաքեսցէ առ մեզ զշնորհս եւ զպարգեւս Հոգւույն Սրբոյ, զՏեր աղաչեսցուք ։

Տեր ողորմեա։

Ընկալ, կեցո եւ ողորմեա եւ պահեա զմեզ Տեր քոյին շնորհիւդ։

Կեցո, Տէր եւ ողոմեա։

Զամենայն սրբուհի զԱստուածածինն` կույսն Մարիամ, հանդերձ ամենայն սրբովք յիշելով `զՏէր աղաչեսցուք։

Յիշեա, Տէր եւ ողորմեա. Տէր ,ողորմեա. Քեզ Տեառնդ յանձն եղիցուք. Տէր, ողորմեա,Տեր, ողորմեա, Տէր, ողորմեա։

Հայ՛ր մեր

Հայ՛ր մեր, 
որ յերկինս ես, 
սուրբ եղիցի անուն  Քո, 
եկեսցէ արքայութիւն Քո, 
եղիցին կամք Քո 
որպէս յերկինս եւ յերկրի:
 Զհաց մեր հանապազորդ 
տո՛ւր մեզ այսօր. 
եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, 
որպէս եւ մեք թողումք
 մերոց պարտապանաց:
  Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 
այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, 
զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն 
եւ փառք յաւիտեանս.  ամէն:

Ամեն հայր Սուրբ .

Ամէն. Հայր Սուրբ, Որդիդ Սուրբ, Հոգիդ Սուրբ.

Օրհնութիւն Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սրբոյ Հոգւոյն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն

Տէր ողորմեա

Տէր ողորմեա՛, Տէր, ողորմեա՛,

Տէր ողորմեա՛, Տէր, ողորմեա՛,

Ամենասուրբ Երրորդութիւն,

Տուր աշխարհիս խաղաղութիւն:
Եւ հիւանդաց բժշկութիւն,
ննջեցելոց արքայութիւն:

Տէր ողորմեա՛, Տէր, ողորմեա՛,

Տէր ողորմեա՛, Տէր, ողորմեա՛,

Օրհնեալ է Աստուած

Օրհհնեալ է Աստուած:
Քրիստոս պատարագեալ բաշխի ի միջի մերում. Ալէլուիա:
Զմարմին իւր տայ մեզ կերակուր. Եւ սուրբ զարիւն իւր ցօղէ ի մեզ. Ալէլուիա:
Ճաշակեցէ՛ք եւ տեսէ՛ք զի քաղցր է Տէր. Ալէլուիա:

Միասնական ընթերցում

Օրհնեցէք զՏէր յերկինս. Ալէլուիա։
Օրհնեցէք զնա ի բարձունս. Ալէլուիա։
Օրհնեցէք զնա ամենայն հրեշտակք նորա. Ալէլուիա։
Օրհնեցէք զնա ամենայն զօրութիւնք նորա. Ալէլուիա։

Լցաք 

Լըցաք ի բարութեանց Քոց,Տէր,ճաշակելով զմարմին Քո եւ զԱրիւն.փառոք ի բարձունս Կերակրողիդ զմեզ,որ եւ հանապազ կերակրես զմեզ,առաքեա ի մեզ զհոգեւոր Քո զօրհնութիւն։Փառք ի բարձունս Կերակրողիդ զմեզ։

Գոհանամք ըզ Քէն.

Գոհանամք զՔէն Տէր,որ կերակրեցեր զմեզ յանմահական սեղանոյ Քոյ։ Բաշխելով զՄարմին եւ զԱրիւնդ ի փրկութիւն աշխարհի եւ կեանք եւ կեանք անձանց մերոց։

Ամէն եղիցի.

Օրհնեցից զՏէր.  Մենակատար՝ Ազատ Հովհաննիսյան

Օրհնեցից զՏէր յամենայն ժամ,յամենայն ժամ օրհնութիւն նորա ի բերան իմ։

Հայրապէտական մաղթերգ.

Ամեն հայի սրտից բխած,
Լսիր այս ձայն, ով Աստված.
Երկար կյանք տուր Հայրապետին,
Երկար օրեր Հայոց Հոր.
Տեր, անսասան պահիր դու միշտ
Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ։

 

Ուսումնական ժամերգություն Սուրբ երրորդություն եկեղեցում

Օր՝ Նոյեմբերի 12

Ժամ՝ 09:00

Վայր՝ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի

Պատասխանատու՝ Արևելյան դպրոց

Մասնակիցներ՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դասավանդողներ, սովորողներ, ծնողներ, հյուրեր

Լուսաբանումը՝ անհատական ֆոտո-վիդեո տեսախցիկներով

Ծրագիր

 • Տերունական աղոթք

Հայ՛ր մեր, 

որ յերկինս ես, 

սուրբ եղիցի անուն  Քո, 

եկեսցէ արքայութիւն Քո, 

եղիցին կամք Քո 

որպէս յերկինս եւ յերկրի:

Զհաց մեր հանապազորդ 

տո՛ւր մեզ այսօր. 

եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, 

որպէս եւ մեք թողումք 

մերոց պարտապանաց:

Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 

այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, 

զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն 

եւ փառք յաւիտեանս.  ամէն:

 • Կոմիտաս՝ «Մանուկների հայր մեր»

Հա՛յր մեր, Տո՛ւր մեզ, տո՛ւր քո շնորհ,
Լիուլի, ամեն օր.

Հա՛յր մեր.
Կյանք տուր մեր հայրիկին,
Կյա՛նք տուր մեր մայրիկին, Հա՛յր մեր,
Մեզ պահե քո աջով,
Մեզ օրհնե՛ Սուրբ Խաչով,
Հա՛յր մեր,
Դու պահապան մեր …

 • Ն. Շնորհալի՝ «Առավոտ լուսոյ»

Առաւօտ լուսոյ,
Արեգակն արդար,
Առ իս լոյս ծագեա:

Բըղխումն ի Հօրէ,
Բըղխեա ի հոգւոյս,
Բան քեզ ի հաճոյս:


Գանձդ ողորմութեան,
Գանձիդ ծածկելո
Գըտող զիս արա:

Դուռն ողորմութեան,
Դաւանողիս բաց,
Դասեցո վերնոցն:

Երրեակ միութիւն,
Եղելոց խնամող,
Եւ ինձ ողորմեա:

Զարթիր, Տէր, յօգնել,
Զարթո ըզթմրեալս,
Զուարթնոց նըմանիլ:

 • Հոգևոր ընթերցում՝ Սողոմոն Իմաստուն` Երգ երգոց գրքից հատված
 • Ձմեռն էանց, անձրեւք անցին եւ գնացեալ մեկնեցան: Ծաղիկք երեւեցան յերկրի մերում, ժամանակ եհաս հատանելոյ, ձայն տատրակի լսելի եղեւ յերկրի մերում: Թզենի արձակեաց զբողբոջ իւր, որթք մեր ծաղկեալք ետուն զհոտս իւրեանց: Արի եկ, մերձաւոր իմ, գեղեցիկ իմ, աղաւնի իմ, եւ եկ դու: Երեւեցո ինձ զերեսս քո եւ լսելի արա ինձ զբարբառ. զի բարբառ քո քաղցր է, եւ տեսիլ քո գեղեցիկ:
 • Դպրաց դաս` Շարական Ամեն հայր սուրբ: Նվ. Լիլիթ Առաքելյանի, մեն. Սյուզի Մարգարյան, Լուիզա Քեշիշյան, Սամվել Դոխոյան
 • Սուրբ Աստված

Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ Հզօր, Սուրբ եւ Անմահ,
որ յարեար ի մեռելոց, ողորմեա մեզ:

 • Հիշեա Տեր

Յիշեա Տէր եւ ողորմեա,  Տէր ողորմեա, քեզ Տեառնըդ  յանձն եղիցուք.
Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա:

 • Համենայնի — Յամենայնի օրհնեալ ես, Տէր.
 • օրհնեմք զքեզ, գովեմք զքեզ, գոհանամք զքէն, աղաչեմք զքեզ,Տէր Աստուած մեր:
 • Մարմին Տէրունական

Մարմին Տէրունական եւ արիւն փրկչական կայ առաջի.

երկնային զօրութիւնք յաներեւոյթս

երգեն եւ ասեն անհանգիստ բարբառով.

Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց:

Քոլեջի երգեցիկ խումբ` հատված պատարագից, «Հազարաց հրեշտակապետք կան»

«ՔՐԻՍՏՈՍ Ի ՄԷՋ»

Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնվեցավ,
Որ Էնն Աստված աստ բազմեցավ.
Խաղաղության ձայն հնչեցավ,
Սուրբ ողջյունի հրաման տվավ,
Եկեղեցիս մի անձն եղեվ,
Համբյուրս յօդ լըրման տվավ,
Թշնամությունըն հեռացավ,
Սերն յընդհանուր ըսփռեցավ.
Արդ պաշտոնեայք բարձրյալ ըզ ձայն,
Տուք օրհնություն ի մի բերան,
Միասնական Աստվածությանն,
Որում սերովբեքն են րբազան :

 • Կոմիտաս՝ «Հայրապետական մաղթերգ»

Ամէն Հայի
Ամեն հայի սրտից բխած,
Լսիր այս ձայն, ով Աստված.
Երկար կյանք տուր Հայրապետին,
Երկար օրեր Հայոց Հոր.
Տեր, անսասան պահիր դու միշտ
Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ։

Ուսումնական ժամերգությունների կազմակերպման կարգ

Ծրագրի ընդհանուր նկարագիր

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի հեղինակային մանկավարժական ծրագրով «Ուսումնական ժամերգությունը» կրթահամալիրի կողմից մշակված հոգևոր, միասնական և ներառող հանրակրթական ծես է՝ նախագիծ, որը իրականացվում է ամեն ուրբաթ՝ ժամը 9.00-9.15, Երևանի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում:

Նախագիծը կարող է իրականացվել նաև այլ եկեղեցիներում՝ ըստ նախապես հրապարակված, հաստատված ծրագրի։

Ուսումնական ժամերգությունների կազմակերպման կարգ

 • «Ուսումնական ժամերգությունները» կազմակերպվում են ըստ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցի՝ նախօրորք հրապարակված ժամանակացույցով, ամեն ուրբաթ՝ ժամը 9.00-9.15, Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում:
 • «Ուսումնական ժամերգությանը»  մասնակցում են 4-12-րդ դասարանների սովորողներ, Քոլեջի ուսանողներ, դասավանդողներ,  ծնողներ, հյուրեր, նախագծային խմբեր, եկեղեցու հավատացյալներ, գործընկերներ, երբեմն միանում են հոգևորականներ, եկեղեցու այլ սպասավորներ:
 • «Ուսումնական ժամերգության» կազմակերպման պատասխանատուներն են տվյալ դպրոցի ծրագրի ղեկավարը, երաժիշտը, կազմակերպիչը, մասնակցում են նախօրորք որոշված նախագծային խմբերը:
 • «Ուսումնական ժամերգության» բովանդակության  պատասխանատուն է նախագծում ընդգրկված երաժիշտ-մասնագետը, մայրենիի ուսուցիչը, նախագծի համակարգողը, երաժշտության լաբորատորիայի ղեկավարը։
 • Մանկավարժական աշխատողը «Ուսումնական ժամերգությանը» մասնակցում է դպրոցի ղեկավարի որոշած նախագծային խմբի, կամ դասարանի հետ:
 • Սովորողի մասնակցությունը հաշվառում և գրանցում է ծրագրի ղեկավարի կողմից նշանակված պատասխանատու մանկավարժական աշխատողը։
 • «Ուսումնական ժամերգության» ծրագիրը կազմում է պատասխանատու դպրոցի երաժիշտը, մայրենիի դասավանդողը, ովքեր ծրագրի ղեկավարի, երաժշտության լաբորատորիայի ղեկավարի հաստատումից հետո տեղադրվում է դասավանդողի բլոգում (հրապարակվում է առնվազն երկու օր առաջ), դպրոցի ենթակայքում, գլխավոր կայքում:
 • «Ուսումնական ժամերգության» տվյալ օրվա ծրագրին մասնակցելու հրավերը ուղարկվում է սովորողների, ծնողների, դասավանդողների էլեկտորնային հասցեներին:
 • Ուսումնական ժամերգության մասնակիցները եկեղեցի են գալիս մինչև ժամը 9.00, առանց ուշանալու, մնում են մինչև վերջ:

Ուսումնական ծրագրերում կարող են ներառվել՝ 

 • հոգևոր ծրագրային, նախագծային անհատական, խմբային երգեր, շարականներ, հատվածներ պատարագից,
 • հոգևոր ծրագրային, նախագծային  (անհատական, խմբային աստվածաշնչային, հոգևոր գրականության, շարականների  ընթերցումներ,
 • եկեղեցական տոնացույցի՝ տոների, ծեսերի շրջանակում հոգևոր բովանդակության երգեր, շարականներ, ընթերցումներ,
 • կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցի շրջանակում հոգևոր բովանդակության երգեր, շարականներ, ընթերցումներ,
 • հոգևոր զրույցներ և ժամանակակից հոգևոր ընթերցումներ,
 • հոգևոր բովանդակություն ունեցող այլ ծրագրային և նախագծային նախաձեռնություններ:

Ուսումնական ժամերգություն Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում

Օր՝ Մայիսի 18

Ժամ՝ 09:00

Վայր՝ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի

Պատասխանատու՝ Արևելյան դպրոց

Մասնակիցներ՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դասավանդողներ, սովորողներ, ծնողներ, հյուրեր

Լուսաբանումը՝ անհատական ֆոտո-վիդեո տեսախցիկներով

Ծրագիր

 • Տերունական աղոթք

Հայ՛ր մեր, 

որ յերկինս ես, 

սուրբ եղիցի անուն  Քո, 

եկեսցէ արքայութիւն Քո, 

եղիցին կամք Քո 

որպէս յերկինս եւ յերկրի:

Զհաց մեր հանապազորդ 

տո՛ւր մեզ այսօր. 

եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, 

որպէս եւ մեք թողումք 

մերոց պարտապանաց:

Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 

այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, 

զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն 

եւ փառք յաւիտեանս.  ամէն:

 • Կոմիտաս՝ «Մանուկների հայր մեր»

Հա՛յր մեր, Տո՛ւր մեզ, տո՛ւր քո շնորհ,
Լիուլի, ամեն օր.

Հա՛յր մեր.
Կյանք տուր մեր հայրիկին,
Կյա՛նք տուր մեր մայրիկին, Հա՛յր մեր,
Մեզ պահե քո աջով,
Մեզ օրհնե՛ Սուրբ Խաչով,
Հա՛յր մեր,
Դու պահապան մեր …

 • Ն. Շնորհալի՝ «Առավոտ լուսոյ»

Առաւօտ լուսոյ,
Արեգակն արդար,
Առ իս լոյս ծագեա:

Բըղխումն ի Հօրէ,
Բըղխեա ի հոգւոյս,
Բան քեզ ի հաճոյս:


Գանձդ ողորմութեան,
Գանձիդ ծածկելո
Գըտող զիս արա:

Դուռն ողորմութեան,
Դաւանողիս բաց,
Դասեցո վերնոցն:

Երրեակ միութիւն,
Եղելոց խնամող,
Եւ ինձ ողորմեա:

Զարթիր, Տէր, յօգնել,
Զարթո ըզթմրեալս,
Զուարթնոց նըմանիլ:

 • Հոգևոր ընթերցում՝ «Քրիստոսին հավատացող յուրաքանչյուր անձի աղոթք»

Առաջին հատված

Ա
Հաւատով խոստովանիմ
Եւ երկիր պագանեմ քեզ,
Հայր եւ Որդի եւ սուրբ Հոգի.
Անեղ եւ անմահ բնութիւն.
Արարիչ հրեշտակաց եւ մարդկան
Եւ ամենայն եղելոց.
Եւ ողորմեա քո արարածոց
Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Բ
Հաւատով խոստովանիմ
Եւ երկիր պագանեմ քեզ,
Անբաժանելի լոյս,
Միասնական սուրբ Երրորդութիւն
Եւ մի Աստուածութիւն,
Արարիչ լուսոյ եւ հալածիչ խաւարի.
Հալածեա ի հոգւոյ իմմէ
Զխաւար մեղաց եւ անգիտութեան.
Եւ լուսաւորեա զմիտս իմ ի ժամուս յայսմիկ՝
Աղօթել քեզ ի հաճոյս
Եւ ընդունիլ ի քէն զխնդրուածս իմ.
Եւ ողորմեա քո արարածոց
Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

 • Դպրաց դաս — Մ. Մաշտոց — Անկանիմ առաջի քո — Լիլիթ Առաքելյան և Աննա Երիցյան
 • Հատվածներ Սուրբ Պատարագից
 • Սուրբ Աստված

Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ Հզօր, Սուրբ եւ Անմահ,
որ յարեար ի մեռելոց, ողորմեա մեզ:

 • Հիշեա Տեր

Յիշեա Տէր եւ ողորմեա,  Տէր ողորմեա, քեզ Տեառնըդ  յանձն եղիցուք.
Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա:

 • Համենայնի — Յամենայնի օրհնեալ ես, Տէր.
 • օրհնեմք զքեզ, գովեմք զքեզ, գոհանամք զքէն, աղաչեմք զքեզ,Տէր Աստուած մեր:
 • Հոգևոր ընթերցում՝ «Քրիստոսին հավատացող յուրաքանչյուր անձի աղոթք»

Երկրորդ հատված

Է
Տեսող ամենայնի
Մեղայ քեզ,
Խորհրդով, բանիւ եւ գործով.
Ջնջեա զձեռագիր յանցանաց իմոց
Եւ գրեա զանուն իմ ի դպրութեան կենաց.
Եւ ողորմեա քո արարածոց
Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԱ
Իմաստութիւն Հօր Յիսուս,
Տուր ինձ զիմաստութիւն,
Զբարիս խորհիլ եւ խօսիլ եւ գործել
Առաջի քո յամենայն ժամ.
Ի չար Խորհրդոց՝ ի բանից եւ ի գործոց
Փրկեա զիս.
Եւ ողորմեա քո արարածոց
Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Հաւատով խոստովանիմ
Եւ երկիր պագանեմ քեզ
.

Մարմին Տէրունական

Մարմին Տէրունական եւ արիւն փրկչական կայ առաջի. երկնային զօրութիւնք յաներեւոյթս երգեն եւ ասեն անհանգիստ բարբառով. Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց:

«Դպրաց դաս» Մ. Եկմալյան «Միայն Սուրբ» Լիլիթ Առաքելյան և ընկերներ

 • «ՔՐԻՍՏՈՍ Ի ՄԷՋ»

Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնվեցավ,
Որ Էնն Աստված աստ բազմեցավ.
Խաղաղության ձայն հնչեցավ,
Սուրբ ողջյունի հրաման տվավ,
Եկեղեցիս մի անձն եղեվ,
Համբյուրս յօդ լըրման տվավ,
Թշնամությունըն հեռացավ,
Սերն յընդհանուր ըսփռեցավ.
Արդ պաշտոնեայք բարձրյալ ըզ ձայն,
Տուք օրհնություն ի մի բերան,
Միասնական Աստվածությանն,
Որում սերովբեքն են րբազան :

 • Կոմիտաս՝ «Հայրապետական մաղթերգ»

Ամէն Հայի
Ամեն հայի սրտից բխած,
Լսիր այս ձայն, ով Աստված.
Երկար կյանք տուր Հայրապետին,
Երկար օրեր Հայոց Հոր.
Տեր, անսասան պահիր դու միշտ
Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ։