Ուսումնական ժամերգություն Սուրբ երրորդություն եկեղեցում

Օր՝ Մարտի 10

Ժամ՝ 09:00

Վայր՝ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի

Համակարգող` Արևելյան դպրոց

Մասնակիցներ՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դասավանդողներ, սովորողներ, ծնողներ, հյուրեր

Լուսաբանումը՝ անհատական ֆոտո-վիդեո տեսախցիկներով

Ծրագիր

1. Տերունական աղոթք

Հայ՛ր մեր,

որ յերկինս ես,

  սուրբ եղիցի անուն  Քո, 

  եկեսցէ արքայութիւն Քո, 

  եղիցին կամք Քո 

  որպէս յերկինս եւ յերկրի:

  Զհաց մեր հանապազորդ 

  տո՛ւր մեզ այսօր.

  եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, 

  որպէս եւ մեք թողումք 

  մերոց պարտապանաց:

  Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 

  այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, 

  զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն 

  եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

  2. Կոմիտաս՝ «Մանուկների հայր մեր»

  Հա՛յր մեր, Տո՛ւր մեզ, տո՛ւր քո շնորհ,
  Լիուլի, ամեն օր. Հա՛յր մեր.
  Կյանք տուր մեր հայրիկին,
  Կյա՛նք տուր մեր մայրիկին, Հա՛յր մեր,
  Մեզ պահե քո աջով,
  Մեզ օրհնե՛ Սուրբ Խաչով,
  Հա՛յր մեր,
  Դու պահապան մեր …

  3. Ն. Շնորհալի՝ «Առավոտ լուսոյ»

  Առաւօտ լուսոյ,
  Արեգակն արդար,
  Առ իս լոյս ծագեա:

  Բըղխումն ի Հօրէ,
  Բըղխեա ի հոգւոյս,
  Բան քեզ ի հաճոյս:


  Գանձդ ողորմութեան,
  Գանձիդ ծածկելո
  Գըտող զիս արա:

  Դուռն ողորմութեան,
  Դաւանողիս բաց,
  Դասեցո վերնոցն:

  Երրեակ միութիւն,
  Եղելոց խնամող,
  Եւ ինձ ողորմեա:

  Զարթիր, Տէր, յօգնել,
  Զարթո ըզթմրեալս,
  Զուարթնոց նըմանիլ:

  4. Ն. Շնորհալի` Զարթիք Փառք իմ

  Զարթիք փառք իմ, զարթիք.
  եւ ես զարթեաց առավոտուց. ալելուիա:
  Զարթիք ընդ զըվարթունս,
  Մանկունք վերինըն Սիոնի. ալելուիա:
  Զարթիք որդիք լուսոյ
  Ի օրհնություն Հօրըն լուսոյ. ալելուիա:
  Զարթիք փրկեալք արեամբ
  Եվ տուք ըզփառըս փըրկողին. ալելուիա:
  Զարթիք նոր ժողովուրդք
  Նոր երգս առեալ նորոգողին. ալելուիա:
  Զարթիք հարսունք հոգւով
  Սպասեալք գալոյ սուրբ փեսային. ալելուիա:

  5. Հոգևոր ընթերցում` Ն. Շնորհալի

  Ա
  Հաւատով խոստովանիմ
  Եւ երկիր պագանեմ քեզ,
  Հայր եւ Որդի եւ սուրբ Հոգի.
  Անեղ եւ անմահ բնութիւն.
  Արարիչ հրեշտակաց եւ մարդկան
  Եւ ամենայն եղելոց.
  Եւ ողորմեա քո արարածոց
  Եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

  6. Ն. Շնորհալի — Սիովնի որդիք

  Սիովնի որդիք, զարթիք,

  Հարսին լուսոյ, տուք ավետիք:

  Եթե փեսայն քո յարուցեալ, յաղթեաց մահու իշխանութեամբ:

  Գայ պսակէ ըզ քեզ փառոք,

  Ել ընդառաջ պճնեալ զարդուք,

  Երգեա երգ նոր յարուցելոյն`

  Ննջեցելոց կենաց պըտղոյն:

  7. Սուրբ Աստված

  Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ Հզօր, Սուրբ եւ Անմահ,

  որ խաչեցար վասն մեր, ողորմեա մեզ:

  8. Յիշեա Տէր

  Յիշեա Տէր եւ ողորմեա, Տէր ողորմեա, քեզ Տեառնըդ յանձն եղիցուք.
  Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա:

  9. Համենայնի — Յամենայնի օրհնեալ ես, Տէր.

  • օրհնեմք զքեզ, գովեմք զքեզ, գոհանամք զքէն, աղաչեմք զքեզ,Տէր Աստուած մեր:

   10. Մարմին Տէրունական

   Մարմին Տէրունական եւ արիւն փրկչական կայ առաջի. 

   երկնային զօրութիւնք յաներեւոյթս 

   երգեն եւ ասեն անհանգիստ բարբառով. 

   Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց:

   11. «ՔՐԻՍՏՈՍ Ի ՄԷՋ»

   Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնվեցավ,
   Որ Էնն Աստված աստ բազմեցավ.
   Խաղաղության ձայն հնչեցավ,
   Սուրբ ողջյունի հրաման տվավ,
   Եկեղեցիս մի անձն եղեվ,
   Համբյուրս յօդ լըրման տվավ,
   Թշնամությունըն հեռացավ,
   Սերն յընդհանուր ըսփռեցավ.
   Արդ պաշտոնեայք բարձրյալ ըզ ձայն,
   Տուք օրհնություն ի մի բերան,
   Միասնական Աստվածությանն,
   Որում սերովբեքն են րբազան :

   12. Կոմիտաս` Հայրապետական մաղթերգ
   Ամեն հայի սրտից բխած,
   Լսիր այս ձայն, ով Աստված.
   Երկար կյանք տուր Հայրապետին,
   Երկար օրեր Հայոց Հոր.
   Տեր, անսասան պահիր դու միշտ
   Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ։

   Ուսումնական ժամերգություն սուրբ Երրորդություն եկեղեցում

   Օր՝ դեկտեմբերի 2

   Ժամ՝ 09:00-09:15

   Վայր՝ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի

   Պատասխանատու՝ Արևելյան դպրոց

   Խմբավար` Մարինե Ոսկանյան

   Մասնակիցներ՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դասավանդողներ, սովորողներ, ծնողներ, հյուրեր

   Լուսաբանումը՝ անհատական ֆոտո-վիդեո տեսախցիկներով

   Ծրագիր`

   • Տերունական աղոթք

   Հայ՛ր մեր,

   որ յերկինս ես,

   սուրբ եղիցի անուն  Քո, 

   եկեսցէ արքայութիւն Քո, 

   եղիցին կամք Քո 

   որպէս յերկինս եւ յերկրի:

   Զհաց մեր հանապազորդ 

   տո՛ւր մեզ այսօր. 

   եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, 

   որպէս եւ մեք թողումք 

   մերոց պարտապանաց:

   Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 

   այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, 

   զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն 

   եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

   • Կոմիտաս՝ «Մանուկների հայր մեր»

   Հա՛յր մեր, Տո՛ւր մեզ, տո՛ւր քո շնորհ,
   Լիուլի, ամեն օր.

   Հա՛յր մեր.
   Կյանք տուր մեր հայրիկին,
   Կյա՛նք տուր մեր մայրիկին, Հա՛յր մեր,
   Մեզ պահե քո աջով,
   Մեզ օրհնե՛ Սուրբ Խաչով,
   Հա՛յր մեր,
   Դու պահապան մեր …

   • Ն. Շնորհալի՝ Առավոտ լուսոյ

   Առաւօտ լուսոյ,
   Արեգակն արդար,
   Առ իս լոյս ծագեա:

   Բըղխումն ի Հօրէ,
   Բըղխեա ի հոգւոյս,
   Բան քեզ ի հաճոյս:

   Գանձդ ողորմութեան,
   Գանձիդ ծածկելո
   Գըտող զիս արա:

   Դուռն ողորմութեան,
   Դաւանողիս բաց,
   Դասեցո վերնոցն:

   Երրեակ միութիւն,
   Եղելոց խնամող,
   Եւ ինձ ողորմեա:

   • Հոգևոր ընթերցում՝ Մ. Մաշտոց Շարական

   Վտանգիմ ի բազմութենէ մեղաց իմոց,
   Աստուած խաղաղութեան, օգնեա ինձ:

   Ալեկոծիմ հողմով անօրէնութեան իմոյ,
   Թագաւոր խաղաղութեան, օգնեա ինձ:

   Ի խորըս մեղաց ծովու տարուբերեալ ծփիմ,
   Նաւապետ բարի, փրկեա զիս:

   • Մարմին Տէրունական — Արևելք երգչախումբ

   Մարմին Տէրունական եւ արիւն փրկչական կայ առաջի. երկնային զօրութիւնք յաներեւոյթս երգեն եւ ասեն անհանգիստ բարբառով. Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց:

   • Հատվածներ Սուրբ Պատարագից

   Սուրբ Աստված

   Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ Հզօր, Սուրբ եւ Անմահ,
   որ եկիր և գալոցդ ես, ողորմեա մեզ:

   Հիշեա Տեր

   Յիշեա Տէր եւ ողորմեա,  Տէր ողորմեա, քեզ Տեառնըդ  յանձն եղիցուք.
   Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա:

   Համենայնի — Յամենայնի օրհնեալ ես, Տէր.

   Օրհնեմք զքեզ, գովեմք զքեզ,

   Գոհանամք զքէն, աղաչեմք զքեզ,

   Տէր Աստուած մեր:

   • Սեդա Թևանյան — Ն. Շնորհալի Նորահրաշ Պսակավոր
   • ՔՐԻՍՏՈՍ Ի ՄԷՋ

   Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնվեցավ,
   Որ Էնն Աստված աստ բազմեցավ.
   Խաղաղության ձայն հնչեցավ,
   Սուրբ ողջյունի հրաման տվավ,
   Եկեղեցիս մի անձն եղեվ,
   Համբյուրս յօդ լըրման տվավ,
   Թշնամությունըն հեռացավ,
   Սերն յընդհանուր ըսփռեցավ.
   Արդ պաշտոնեայք բարձրյալ ըզ ձայն,
   Տուք օրհնություն ի մի բերան,
   Միասնական Աստվածությանն,
   Որում սերովբեքն են սրբազան :

   • Կոմիտաս՝ Հայրապետական մաղթերգ

   Ամէն Հայի
   Ամեն հայի սրտից բխած,
   Լսիր այս ձայն, ով Աստված.
   Երկար կյանք տուր Հայրապետին,
   Երկար օրեր Հայոց Հոր.
   Տեր, անսասան պահիր դու միշտ
   Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ։

   Ուսումնական ժամերգություն մայիսի 13, 2022թ.

   Օր՝ Մայիսի 13

   Ժամ՝ 09:00-09:15

   Վայր՝ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի

   Պատասխանատու՝ Արևելյան դպրոց

   Խմբավար` Մարինե Ոսկանյան

   Մասնակիցներ՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դասավանդողներ, սովորողներ, ծնողներ, հյուրեր

   Լուսաբանումը՝ անհատական ֆոտո-վիդեո տեսախցիկներով

   Ծրագիր`

   • Տերունական աղոթք

   Հայ՛ր մեր,

   որ յերկինս ես,

   սուրբ եղիցի անուն  Քո, 

   եկեսցէ արքայութիւն Քո, 

   եղիցին կամք Քո 

   որպէս յերկինս եւ յերկրի:

   Զհաց մեր հանապազորդ 

   տո՛ւր մեզ այսօր. 

   եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, 

   որպէս եւ մեք թողումք 

   մերոց պարտապանաց:

   Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 

   այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, 

   զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն 

   եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

   • Կոմիտաս՝ «Մանուկների հայր մեր»

   Հա՛յր մեր, Տո՛ւր մեզ, տո՛ւր քո շնորհ,
   Լիուլի, ամեն օր.

   Հա՛յր մեր.
   Կյանք տուր մեր հայրիկին,
   Կյա՛նք տուր մեր մայրիկին, Հա՛յր մեր,
   Մեզ պահե քո աջով,
   Մեզ օրհնե՛ Սուրբ Խաչով,
   Հա՛յր մեր,
   Դու պահապան մեր …

   Կոմիտաս՝ Հայր մեր — Արևելք երգչախումբ

   Հայ՛ր մեր, որ յերկինս,

   սուրբ եղիցի անուն  Քո, 

   եկեսցէ արքայութիւն Քո, 

   եղիցին կամք Քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի:

   Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր. 

   եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք 

   մերոց պարտապանաց:

   Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 

   այլ փրկեա՛ ի չարէ: 

   Ն. Շնորհալի՝ Առավոտ լուսոյ

   Առաւօտ լուսոյ,
   Արեգակն արդար,
   Առ իս լոյս ծագեա:

   Բըղխումն ի Հօրէ,
   Բըղխեա ի հոգւոյս,
   Բան քեզ ի հաճոյս:

   Գանձդ ողորմութեան,
   Գանձիդ ծածկելո
   Գըտող զիս արա:

   Դուռն ողորմութեան,
   Դաւանողիս բաց,
   Դասեցո վերնոցն:

   Երրեակ միութիւն,
   Եղելոց խնամող,
   Եւ ինձ ողորմեա:

   • Հոգևոր ընթերցում՝ Ն․ Շնորհալի՝ Առավոտ Լուսոյ Զ, Է, Ը, Թ

   Զարթիր, Տէր, յօգնել,
   զարթո ըզթմրեալս,
   զուարթնոց նմանիլ:

   Էդ հայր անսկիզբն,
   էակից որդի,
   է միշտ սուրբ հոգի:

   Ընկալ զիս գթած,
   ընկալ ողորմած,
   ընկալ մարդասէր:

   Թագաւոր փառաց,
   թողութեանց տւող,
   թող ինձ ըզհանցանս:

   • Մարմին Տէրունական — Արևելք երգչախումբ

   Մարմին Տէրունական եւ արիւն փրկչական կայ առաջի. երկնային զօրութիւնք յաներեւոյթս երգեն եւ ասեն անհանգիստ բարբառով. Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց:

   • Հատվածներ Սուրբ Պատարագից

   Սուրբ Աստված

   Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ Հզօր, Սուրբ եւ Անմահ,
   որ եկիր և գալոցդ ես, ողորմեա մեզ:

   Հիշեա Տեր

   Յիշեա Տէր եւ ողորմեա,  Տէր ողորմեա, քեզ Տեառնըդ  յանձն եղիցուք.
   Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա:

   Համենայնի — Յամենայնի օրհնեալ ես, Տէր.

   Օրհնեմք զքեզ, գովեմք զքեզ,

   Գոհանամք զքէն, աղաչեմք զքեզ,

   Տէր Աստուած մեր:

   Հոգևոր ընթերցում՝ Ղուկաս ԺԱ 9-10

   Խնդրեցէ՛ք՝ եւ տացի ձեզ,
   հայցեցէ´ք՝ եւ գտջիք,
   բախեցէ´ք՛ եւ բացցի ձեզ։
   Զի ամենայն որ խնդրէ՝ առնու,
   եւ որ հայցէ` գտանէ,
   եւ որ բախէ` բացցի նմա։ 

   • Դպրաց դաս ՝ մեն․ Մարինե Ոսկանյան, երգեհոն՝ Լիլիթ Առաքելյան — Զ. Եպիսկոպոս Վարանիմ ի մեղաց
   • ՔՐԻՍՏՈՍ Ի ՄԷՋ

   Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնվեցավ,
   Որ Էնն Աստված աստ բազմեցավ.
   Խաղաղության ձայն հնչեցավ,
   Սուրբ ողջյունի հրաման տվավ,
   Եկեղեցիս մի անձն եղեվ,
   Համբյուրս յօդ լըրման տվավ,
   Թշնամությունըն հեռացավ,
   Սերն յընդհանուր ըսփռեցավ.
   Արդ պաշտոնեայք բարձրյալ ըզ ձայն,
   Տուք օրհնություն ի մի բերան,
   Միասնական Աստվածությանն,
   Որում սերովբեքն են րբազան :

   • Կոմիտաս՝ Հայրապետական մաղթերգ

   Ամէն Հայի
   Ամեն հայի սրտից բխած,
   Լսիր այս ձայն, ով Աստված.
   Երկար կյանք տուր Հայրապետին,
   Երկար օրեր Հայոց Հոր.
   Տեր, անսասան պահիր դու միշտ
   Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ։

   Մանկավարժական գարնանային ճամբար. Ուսումնական ժամերգություն 

   Մանկավարժական գարնանային ճամբարի վերջին օրը՝ մարտի 25-ին, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի մի խումբ դասավանդողներ և սովորողներ օրը սկսեցին Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում «Ուսումնական ժամերգությամբ»: Ժամերգությանը միասնական կատարումներից բացի, առանձին կատարումներով հանդես եկան «Ակներ» պատանեկան համույթի սովորողները, «Սեբաստացիներ» վոկալ համույթը, երաժշտության դասավանդող Սեդա Թևանյանը: Կատարումներին նվագակցությամբ աջակցեց՝ Լիլիթ Առաքելյանը: Ժամերգությամ համակարգողները՝ կրթահամալիրի երաժիշտներն էին:

   Տեսաֆիլմը՝ Մարինե Ոսկանյանի

   Ուսումնական ժամերգություն.փետրվարի 25,2022թ․

   Օր՝ Փետրվարի 25

   Ժամ՝ 09:00-09:15

   Վայր՝ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի

   Պատասխանատու՝ Արևելյան դպրոց

   Խմբավարներ` Մարինե Ոսկանյան, Մարինե Մկրտչյան

   Մասնակիցներ՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դասավանդողներ, սովորողներ, ծնողներ, հյուրեր

   Լուսաբանումը՝ անհատական ֆոտո-վիդեո տեսախցիկներով

   Ծրագիր`

   • Տերունական աղոթք

   Հայ՛ր մեր,

   որ յերկինս ես,

   սուրբ եղիցի անուն  Քո, 

   եկեսցէ արքայութիւն Քո, 

   եղիցին կամք Քո 

   որպէս յերկինս եւ յերկրի:

   Զհաց մեր հանապազորդ 

   տո՛ւր մեզ այսօր. 

   եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, 

   որպէս եւ մեք թողումք 

   մերոց պարտապանաց:

   Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, 

   այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, 

   զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն 

   եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

   • Կոմիտաս՝ «Մանուկների հայր մեր»

   Հա՛յր մեր, Տո՛ւր մեզ, տո՛ւր քո շնորհ,
   Լիուլի, ամեն օր.

   Հա՛յր մեր.
   Կյանք տուր մեր հայրիկին,
   Կյա՛նք տուր մեր մայրիկին, Հա՛յր մեր,
   Մեզ պահե քո աջով,
   Մեզ օրհնե՛ Սուրբ Խաչով,
   Հա՛յր մեր,
   Դու պահապան մեր …

   Կոմիտաս՝ Տէրունական աղոթք, կատարումը՝ Արևելյան դպրոցի

   • Ն. Շնորհալի՝ Առավոտ լուսոյ

   Առաւօտ լուսոյ,
   Արեգակն արդար,
   Առ իս լոյս ծագեա:

   Բըղխումն ի Հօրէ,
   Բըղխեա ի հոգւոյս,
   Բան քեզ ի հաճոյս:

   Գանձդ ողորմութեան,
   Գանձիդ ծածկելո
   Գըտող զիս արա:

   Դուռն ողորմութեան,
   Դաւանողիս բաց,
   Դասեցո վերնոցն:

   Երրեակ միութիւն,
   Եղելոց խնամող,
   Եւ ինձ ողորմեա:

   • Հոգևոր ընթերցում՝ Ն․ Շնորհալի՝ Առավոտ Լուսոյ Զ, Է, Ը, Թ

   Զարթիր, Տէր, յօգնել,
   զարթո ըզթմրեալս,
   զուարթնոց նմանիլ:

   Էդ հայր անսկիզբն,
   էակից որդի,
   է միշտ սուրբ հոգի:

   Ընկալ զիս գթած,
   ընկալ ողորմած,
   ընկալ մարդասէր:

   Թագաւոր փառաց,
   թողութեանց տւող,
   թող ինձ ըզհանցանս:

   • Դպրաց դաս ՝ մեն․ Մարինե Ոսկանյան, երգեհոն՝ Լիլիթ Առաքելյան

   Կոմիտաս՝ Սիրտ իմ Սասանի

   • Հատվածներ Սուրբ Պատարագից

   Սուրբ Աստված

   Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ Հզօր, Սուրբ եւ Անմահ,
   որ եկիր և գալոցդ ես, ողորմեա մեզ:

   Հիշեա Տեր

   Յիշեա Տէր եւ ողորմեա,  Տէր ողորմեա, քեզ Տեառնըդ  յանձն եղիցուք.
   Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա:

   Համենայնի — Յամենայնի օրհնեալ ես, Տէր.

   Օրհնեմք զքեզ, գովեմք զքեզ,

   Գոհանամք զքէն, աղաչեմք զքեզ,

   Տէր Աստուած մեր:

   • Մարմին Տէրունական

   Մարմին Տէրունական եւ արիւն փրկչական կայ առաջի. երկնային զօրութիւնք յաներեւոյթս երգեն եւ ասեն անհանգիստ բարբառով. Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց:

   • ՔՐԻՍՏՈՍ Ի ՄԷՋ

   Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնվեցավ,
   Որ Էնն Աստված աստ բազմեցավ.
   Խաղաղության ձայն հնչեցավ,
   Սուրբ ողջյունի հրաման տվավ,
   Եկեղեցիս մի անձն եղեվ,
   Համբյուրս յօդ լըրման տվավ,
   Թշնամությունըն հեռացավ,
   Սերն յընդհանուր ըսփռեցավ.
   Արդ պաշտոնեայք բարձրյալ ըզ ձայն,
   Տուք օրհնություն ի մի բերան,
   Միասնական Աստվածությանն,
   Որում սերովբեքն են րբազան :

   • Կոմիտաս՝ Հայրապետական մաղթերգ

   Ամէն Հայի
   Ամեն հայի սրտից բխած,
   Լսիր այս ձայն, ով Աստված.
   Երկար կյանք տուր Հայրապետին,
   Երկար օրեր Հայոց Հոր.
   Տեր, անսասան պահիր դու միշտ
   Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ։

   Ուսումնական պատարագ-համերգ նախագծի ամփոփում

   Հունվարի 19-ին «Սուրբ Պատարագի շարականների համերգային կատարում» ծրագրով տեղի ունեցավ նախագծի համերգ-ամփոփումը:

   Շողակաթ TV-ի արձագանքը 9.48 րոպեից

   Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու ֆեյսբուքյան անդրադարձը

   Պատարագի երգեցողություն «Սեբաստացի» կրթահամալիրում

   Ժամերգության համերգի մասնակիցների ցուցակ

   Մարմարյա սրահ 15։15

   Խմբավար՝ Մարինե Ոսկանյան

   1․ Նատալի Զաքարյան

   2․ Մարի Բեգլարյան

   3․ Անահիտ Ստեփանյան

   4․ Մերի Իսկանդարյան

   5․ Էլինա Հովսեփյան

   6․ Վիկտորյա Մինասյան

   7․ Արեգ Ավագյան

   8․ Մանե Օհանջանյան

   9․ Իռեն Գալստյան

   10․ Սոնա Գալստյան

   11․ Միշել Սահակյան

   12․ Աննա Արմենակյան

   13․ Նարինե Նիկողոսյան

   14. Անգելինա Գևորգյան

   15. Ժասմիկ Պետրոսյան

   16. Իվետա Ավետիսյան

   17. Ալիսա Արշակյան

   18. Արեն Աբրահամյան

   19. Ինա Արզումանյան

   20. Լուիզա Գևորգյան

   21. Եվա Դուզդաբանյան

   22. Նատալի Հարությունյան

   23. Էլինա Բալոյան

   Պատարագի միասնական ընթերցումներ

   Հրեշտակային կարգաւորութեամբ լցեր, Աստւած, զքո սուրբ զԵկեղեցի։ Հազարքհազարաց հրեշտակապետք կան առաջի քոյ. եւ բիւրք բիւրոց հրեշտակք պաշտեն զքեզ, Տէր. եւ ի մարդկանէ հաճեցար ընդունիլզօրհնութիւն ձայնիւ խորհրդականաւ. սուրբ, սուրբ, սուրբ, տէր զօրութեանց։

   Սուրբ-Սուրբ. Միասնական ընթերցում

   Սուրբ սուրբ սուրբ Տէր զօրութեանց։ Լի եներկինք եւ երկիր փառօք քո։ Օրհնութիւն իբարձունս։ Օրհնեալդ որ եկիր եւ գալոցդ եսանուամբ Տեառն։ Ովսաննա ի բարձունս։

   Միասնական ընթերցում

   Միայն սուրբ։ Միայն Տէր։ Յիսուս Քրիստոս իփառս Աստուծոյ Հօր։ Ամէն

   Միասնական ընթերցում

   Օրհնեցէք զՏէր յերկինս. Ալէլուիա։

   Օրհնեցէք զնա ի բարձունս. Ալէլուիա։

   Օրհնեցէք զնա ամենայն հրեշտակք նորա. Ալէլուիա։

   Օրհնեցէք զնա ամենայն զօրութիւնք նորա. Ալէլուիա։