ՆՈՐ ՍԻՕՆ

ՆՈՐ ՍԻՕՆ

Նոր Սիօն  ծընեալ մանկունք սուրբ ավազանան. Շնորհազարդեալք

Հոգովն Աստուծոյ օրհնեցէք զՀայրն երկնավոր յավուր ծնընդեան

Սըրբուհ ոյ կուսին. յոր օրհնեցայք յանիծից նախնոյն:

8.jpg

ԱՍՏՈՒԱԾ ԽՕՍԵՑԱՎ «ԲՁ»

ԱՍՏՈՒԱԾ ԽՕՍԵՑԱՎ «ԲՁ»

Աստուած խօսեցավ ի բարձանց, լըվարուք բընակիչք երկրի,

Որ եկն և փըրկեաց զամենայն արարածս զա զանուն Տեառըն կարդասցուք

և տուք օրհնութիուն ի բարձուն:

Նոր Իսրայէլ կոչեցաք ի Քրիստոս եղաք բաժին Տեառն և ժառանգակից Քրիստոսի.

Զի զանուն Տեառըն կարդասցուք և տուք օրհնութիուն ի բարձունս:

7

 

ԶՈՂՈՐՄՈՒԹԵԱՆ ՔՈ ԶԴՈՒՌՆ «ԴԿ»

ԶՈՂՈՐՄՈՒԹԵԱՆ ՔՈ ԶԴՈՒՌՆ «ԴԿ»

Զողորմութեան քո զդուռըն բաց մեզ, Տեր,

և արժանի արա ըզ մեզ լուսեղեն հարկաց քոց ընդ սուրբըս քո:

Ի պատրաստեալ քո յօթեվանըս սըրբոց քոց ընկալ և ըզմեզ փըրկիչ

յորդեգրութիուն ի դըպրութեան կենաց:

Ի նըստիլ քո յատենի դատավոր ահեղ խնաեա յարարածըս քո.

բարեխոսութեամբ և աղօթիք աուրբ ճըգնավորաց:

6

ԵՐՐՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ

ԵՐՐՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ

Երրորդութիուն անբաժանելի և զօրութիուն երկնային լոյս ծագեալ յաշխարհ.

Նըմա հանցուք զօրհնութիունսերգով:

Որ էջըն յերկնից՝ այսօր և յանգեավ յառաքեալսըն ճըշմարիտ Սուրբ Հօգին:

Նըմա հանցուք զօրհնութիունս երգով:

5

ԱՄԷՆ, ԱԼԷԼՈՒԻԱ

ԱՄԷՆ, ԱԼԷԼՈՒԻԱ

Ամէն. ալէլուիա. ալէլուիա. ալէլուիա:

Օրհնեսցի և  սըրբեսցի ջուրըս այս նըշանավ

Սուրբ խաչիվս և սուրբ ավետարանավս և սըրբալոյս

Միուռոնաս և ավուրըս շնորհիվ անուամբ

Հօր և Որդվոյ և Հոգվոյն Սըրբոյ, այժմ և միշտ յավիտեանս յավիտենից:

2