Պատարագի միասնական ընթերցումներ

Հրեշտակային կարգաւորութեամբ լցեր, Աստւած, զքո սուրբ զԵկեղեցի։ Հազարքհազարաց հրեշտակապետք կան առաջի քոյ. եւ բիւրք բիւրոց հրեշտակք պաշտեն զքեզ, Տէր. եւ ի մարդկանէ հաճեցար ընդունիլզօրհնութիւն ձայնիւ խորհրդականաւ. սուրբ, սուրբ, սուրբ, տէր զօրութեանց։

Սուրբ-Սուրբ. Միասնական ընթերցում

Սուրբ սուրբ սուրբ Տէր զօրութեանց։ Լի եներկինք եւ երկիր փառօք քո։ Օրհնութիւն իբարձունս։ Օրհնեալդ որ եկիր եւ գալոցդ եսանուամբ Տեառն։ Ովսաննա ի բարձունս։

Միասնական ընթերցում

Միայն սուրբ։ Միայն Տէր։ Յիսուս Քրիստոս իփառս Աստուծոյ Հօր։ Ամէն

Միասնական ընթերցում

Օրհնեցէք զՏէր յերկինս. Ալէլուիա։

Օրհնեցէք զնա ի բարձունս. Ալէլուիա։

Օրհնեցէք զնա ամենայն հրեշտակք նորա. Ալէլուիա։

Օրհնեցէք զնա ամենայն զօրութիւնք նորա. Ալէլուիա։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s