Ընթերցումներ Պատարագից

Հաւատամք ի մի Աստուած, ի Հայրնամենակալ, յԱրարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից:

Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս յՈրդին Աստուծոյ, ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ միածին, այսինքնյէութենէ Հօր:Աստուած յԱստուծոյ, Լոյս ի Լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ յԱստուծոյ ճշմարտէ, ծնունդ եւ ո՛չ արարած: Նոյն Ինքն ի բնութենէՀօր, Որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայերկրի, երեւելիք եւ աներեւոյթք:

Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյփրկութեան իջեալ յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս իՄարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն Սրբով: Որովէառ զմարմին, զհոգի եւ զմիտ, եւ զամենայն որինչ է ի մարդ, ճշմարտապէս եւ ո՛չ կարծեօք:

Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուրյարուցեալ. ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն՝նստաւ ընդ աջմէ Հօր: Գալոց է նովինմարմնովն եւ փառօք Հօր ի դատել զկենդանիսեւ զմեռեալս, Որոյ թագաւորութեանն ոչ գոյվախճան։

Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին, յանեղն եւ իկատարեալն, որ խօսեցաւ յօրէնս եւ իմարգարէս եւ յաւետարանս։ Որ էջն իՅորդանան, քարոզեաց յառաքեալն եւբնակեցաւ ի սուրբսն։

Հաւատամք եւ ի մի միայն Ընդհանրական եւԱռաքելական Սուրբ Եկեղեցի։

Ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, իքաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց:

Ւ յարութիւն մեռելոց, ի դատաստաննյաւիտենից հոգւոց եւ

մարմնոց, յարքայութիւնն երկնից, եւ ի կեանսնյաւիտենականս:

 

Պահպանիչ եւ յոյս հաւատացելոց, ՔրիստոսԱստուած մեր, պահեա եւ պահպանեահամայն Քո ժողովրդին ընդ հովանեաւ Սուրբ եւպատուական խաչիւդ քով ի խաղաղութեան. Փրկեա՛ յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն, արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՔեզընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւյաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s