Դասավանդողների առավոտյան ընդհանուր պարապմունք հունվարի 4-5,2022թ.

 • Ընթերցում

 Խնկի ծառին նման ես, պտուղ դու քաղցրահամ ես,
զԲարի պտուղ բերեալ ես, Աստուածածի´ն, մեղա՛յ քեզ…

Դու հողանիւթ սրովբէ ես, հարսն ի յերկրէ յերկինս ես,
զԱստուած մարմնով ծնեալ ես, Աստուածածի´ն, մեղա՛յ քեզ…

Դու յորդառատ աղբիւր ես, ծարաւելոց արբումն ես,
Մեղաւորաց քաւիչ ես, Աստուածածի´ն, մեղա՛յ քեզ…

Դու լուսեղէն տաճար ես, ոսկիապատ խորան ես,
Դու մարգարիտ, անգին ես, Աստուածածի´ն, մեղա՛յ քեզ:

 • Ընթերցում

Հազարք հազարաց հրեշտակապետք կան առաջի քոյ.
և բյուրք բյուրոց հրեշտակք պաշտեն զքեզ, Տէր.
և ի մարդկանէ հաճեցար ընդունիլ զօրհնութիւն ձայնիւ խորհրդականաւ.
Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց:

 • Ընթերցում

Խորհուրդ խորին, անհաս, անսկիզբն, որ զարդարեցեր զվերին պետութիւնդ,
ի յառագաստն անմատույց լուսոյն, գերապանծ փառօք, զդասս հրեղինաց:

Թագաւոր երկնաւոր, զԵկեղեցի քո անշարժ պահեա՛,
եւ զերկրպագուս անուանդ քում պահեա՛ ի խաղաղութեան:

 • Ազգային մաղթանք.
  Ձեր տուն մտնի հազար բարի,
  Հաճար, ցորեն, կորեկ, գարի,
  Լիքը խորեր շատ ունենաք,
  Կարմիր օրեր շատ ունենաք,
  Կարմիր օրով, կարմիր շորով,
  Ուրախ կենաք` լիքը տնով:

Կատարում Տէր ողորմեա

 • Սև գյուլի

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s