Charles Aznavour — For me, Formidable

 • You are the one for me, for us, for me, formidable
 • Յու ար դը ուան ֆոր մի, ֆոր աս, ֆոր մի, ֆողմիդաբլը
 • You’re our love very, very, very, véritable
 • Յուր աուը լավ վերի, վերի, վերի, վեղիտաբլը
 • Et nous voudrons pouvoir un jour enfin vous le dire
 • Է նու վուդղոն պուվուաղ ըն ժուղ ընֆեն վու լը դիղը
 • Vous l’ écrire
 • Վու լե քղիղը
 • Dans la langue de Shakespeare
 • Դան լա լանգը դը Շեքսպիղը
 • Our honor, honor, honor, honorable
 • Աուը օնըր, օնըր, օնըր, օնողաբլը
 • Et c’ est malheureux d’ avoir si peu de mots
 • Է սե մալողո դա վուաղ սի պո դը մո
 • À vous offrir en cadeaux
 • Ա վու զովխիղ ըն կյադո
 • Darling we love you, love you, how much we love you
 • Դարլինգ ուի լավ յու, լավ յու, հաու մաչ ուի լավ յու
 • Pour nous l’artiste le plus grand c’est vous
 • Պուղ նու լաղտիստը լը պյու գղան սէ վու
 • You are the one for me, for us, for me, formidable
 • Յու ար դը ուան ֆոր մի, ֆոր աս, ֆոր մի, ֆողմիդաբլը
 • You are the one for me, for me, for me, formidable
 • Յու ար դը ուան ֆոր մի, ֆոր մի, ֆոր մի, ֆողմիդաբլը
 • We want to see you
 • Ուի ուոնթ թու սի յու
 • See you, see you, see you, si aimable
 • Սի յու, սի յու, սի յու սի էմաբլը
 • On ferait mieux vous dire ici combien on vous aime
 • Օն ֆըղե մյո վու դիղ իսի կոմբիեն օն վու զեմը
 • Sur cette scène
 • Սյուղ սեթ սենը
 • Dans la langue arménienne
 • Դան լա լանգը աղմենիենը
 • Ձեզ սիրում է շատ ամբողջ Հայաստանը:
 • Ce n’est pas compris
 • Սը նե պա կոմպխի  
 • Tant pis, vous en faites pas et chantez avec nous
 • Տան պի վուզան ֆեթ պա է շանթե ավեք նու
 • Aznavour love you, love you,
 • Ազնավուղ լավ յու, լավ յու
 • How much we love you
 • Հաու մաչ ուի լավ յու
 • Et puis c’est a peu pres tout
 • Է փյուի սետա պյո փխե տու
 • You are the one for me, for us, for me, formidable
 • Յու ար դը ուան ֆոր մի, ֆոր աս, ֆոր մի ֆողմիդաբլը
 • Nous vous chantons, cher Maître,
 • Նու վու շանտոն շեղ մեթղը
 • Notre bien-être
 • Նոթղը բյեն եթղը
 • de vous voir avec nous en Arménie
 • դը վու վաղ ավեք նու ան Աղմենի
 • Et avec tant d’amour, d’amour, d’amour
 • Է ավեք թան դամուղ, դամուղ, դամուղ
 • Nous vous disons grand merci !!!
 • Նու վու դիզոն գղան մեղսի

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s