Charles Aznavour — For me, Formidable

 • You are the one for me, for us, for me, formidable
 • Յու ար դը ուան ֆոր մի, ֆոր աս, ֆոր մի, ֆողմիդաբլը
 • You’re our love very, very, very, véritable
 • Յուր աուը լավ վերի, վերի, վերի, վեղիտաբլը
 • Et nous voudrons pouvoir un jour enfin vous le dire
 • Է նու վուդղոն պուվուաղ ըն ժուղ ընֆեն վու լը դիղը
 • Vous l’ écrire
 • Վու լե քղիղը
 • Dans la langue de Shakespeare
 • Դան լա լանգը դը Շեքսպիղը
 • Our honor, honor, honor, honorable
 • Աուը օնըր, օնըր, օնըր, օնողաբլը
 • Et c’ est malheureux d’ avoir si peu de mots
 • Է սե մալողո դա վուաղ սի պո դը մո
 • À vous offrir en cadeaux
 • Ա վու զովխիղ ըն կյադո
 • Darling we love you, love you, how much we love you
 • Դարլինգ ուի լավ յու, լավ յու, հաու մաչ ուի լավ յու
 • Pour nous l’artiste le plus grand c’est vous
 • Պուղ նու լաղտիստը լը պյու գղան սէ վու
 • You are the one for me, for us, for me, formidable
 • Յու ար դը ուան ֆոր մի, ֆոր աս, ֆոր մի, ֆողմիդաբլը
 • You are the one for me, for me, for me, formidable
 • Յու ար դը ուան ֆոր մի, ֆոր մի, ֆոր մի, ֆողմիդաբլը
 • We want to see you
 • Ուի ուոնթ թու սի յու
 • See you, see you, see you, si aimable
 • Սի յու, սի յու, սի յու սի էմաբլը
 • On ferait mieux vous dire ici combien on vous aime
 • Օն ֆըղե մյո վու դիղ իսի կոմբիեն օն վու զեմը
 • Sur cette scène
 • Սյուղ սեթ սենը
 • Dans la langue arménienne
 • Դան լա լանգը աղմենիենը
 • Ձեզ սիրում է շատ ամբողջ Հայաստանը:
 • Ce n’est pas compris
 • Սը նե պա կոմպխի  
 • Tant pis, vous en faites pas et chantez avec nous
 • Տան պի վուզան ֆեթ պա է շանթե ավեք նու
 • Aznavour love you, love you,
 • Ազնավուղ լավ յու, լավ յու
 • How much we love you
 • Հաու մաչ ուի լավ յու
 • Et puis c’est a peu pres tout
 • Է փյուի սետա պյո փխե տու
 • You are the one for me, for us, for me, formidable
 • Յու ար դը ուան ֆոր մի, ֆոր աս, ֆոր մի ֆողմիդաբլը
 • Nous vous chantons, cher Maître,
 • Նու վու շանտոն շեղ մեթղը
 • Notre bien-être
 • Նոթղը բյեն եթղը
 • de vous voir avec nous en Arménie
 • դը վու վաղ ավեք նու ան Աղմենի
 • Et avec tant d’amour, d’amour, d’amour
 • Է ավեք թան դամուղ, դամուղ, դամուղ
 • Nous vous disons grand merci !!!
 • Նու վու դիզոն գղան մեղսի

Կրթամշակութային հայրենագիտական արշավ Արմավիրի-Արագածոտնի մարզեր

Ընդհանուր միասնական պարապմունք Արմավիրի Ամբերդ, Արագածոտնի Ոսկեհատ գյուղերում:

Հակաբացիլ Կոմիտաս

 1. Կաքավի գովքը
 2. Զար զընգը
 3. Սոնա յար
 4. Այբ, բեն, գիմ

Պարերգեր

 1. Թամզարա, հայ թամզարա
 2. Դերիկո յար
 3. Ախ լոթի Մարան
 4. Բոբիկ ջուր մի էրա
 5. Ցորեն եմ ցանե 
 6. Հաց կըթըխեմ գարի ա

Ընթերցումներ — Հ. Թումանյան

 1. Հին աշխարհքը ամեն օր
  Հազար մարդ է մըտնում նոր,
  Հազար տարվան փորձն ու գործ
  Ըսկըսվում է ամեն օր։

2. Հոգիս` տանը հաստատվել―
Տիեզերքն է ողջ պատել.
Տիեզերքի տերն եմ ես,
Ո՞վ է արդյոք նըկատել։

3. Ո՜նց է ժըպտում իմ հոգին
Չարին, բարուն,― ամենքին.
Լույս է տալիս ողջ կյանքիս
Ու էն ճամփիս անմեկին։

4. — Էս է, որ կա… Ճիշտ ես ասում. թասըդ բե՛ր։
Էս էլ կերթա` հանց երազում, թասըդ բե՛ր։
Կյանքն հոսում է տիեզերքում զընգալեն,
Մեկն ապրում է, մյուսն ըսպասում. թասըդ բե՛ր։


 

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա,

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա,

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա,

Համ լե, լե, համ՝ զար ա:

 

Ո՞ւր գնացիր, ո՞ւր եկար,

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա,

Դուն իմ սրտին դուր եկար,

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա:

 

Սիրել եմ սերն էրեսին,

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա,

Անթառամ թերն էրեսին,

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա:

 

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա,

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա,

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա,

Համ լե, լե, համ՝ զար ա:

 

Ուր որ գնաս, հետըդ եմ,

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա,

Ալ խնձոր եմ, ձեռիդ եմ,

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա,

 

Կայնել ես վարդի հովին,

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա,

Քամին տա ծոցիդ մովին,

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա:

 

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա,

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա,

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա,

Համ լե, լե, համ՝ զար ա:

 

Քան լուսինն ամպի տակով,

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա,

Սիրտս կերես կրակով

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա:

 

Նոր էկար, բարով էկար,

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա,

Կանաչ կալերով էկար,

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա:

 

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա,

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա,

Թամզարա, հա՜յ, թամզարա,

Համ լե, լե, համ՝ զար ա:

 

Թամզարա հայ թամզարա,
Ինչ բան ասես՝ հըմեն կա,
Թամզարա հայ թամզարա,
Ինչ բան ասես՝ հըմեն կա։

ԿՈՄԻՏԱՍ — Այբ, Բեն, Գիմ

Այբ, բեն, գիմ,
Դա, եչ, զա,
Այբ, բեն, գիմ, դա, եչ, զա, դա, եչ, զա:
Է, ըթ, թո,
Ժե, ինի, լյուն,
Է, ըթ, թո, ժե, ինի, լյուն,ժե ինի, լյուն:
Խե, ծա, կե,
Հո, ձա, ղատ,
Խե, ծա, կե, հո, ձա, ղատ, հո, ձա, ղատ:
Ճե, մեն, յի/հի/,
Նու, շա, ո,
Ճե, մեն, յի/հի/, նու, շա, ո, նու, շա, ո:
Չա, պե, ջե,
Ռա, սե, վեվ,
Չա, պե, ջե, ռա, սե, վեվ, ռա, սե, վեվ:
Տյուն, րե, ցո,
Վյուն, փյուր, քե,
Տյուն, րե, ցո, վյուն, փյուր, քե, վյուն, փյուր, քե:

ԵՎ, Օֆ, Է

Կոմիտաս Կաքավի գովքը

Արև բացվեց թուխ ամպերեն, 
Կաքավ թըռավ կանաչ սարեն, 
Կանաչ սարեն` սարի ծերեն, 
Բարև բերավ ծաղիկներեն: 
Սիրունի՜կ, սիրունի՜կ, 
Սիրունիկ, նախշուն կաքավիկ: 

Քո բուն հյուսած ծաղիկներով, 
Շուշան, նարգիզ, նունուֆարով, 
Քո տեղ լըցված ցող ու շաղով, 
Քընես-կելնես երգ ու տաղով: 
Սիրունի՜կ, սիրունի՜կ, 
Սիրունիկ, նախշուն կաքավիկ: 

Քո թև փափուկ ու խատուտիկ, 
Պըստի կըտուց, կարմիր տոտիկ,
Կարմիր-կարմիր տոտիկներով, 
Կը շորորաս ճուտիկներով: 
Սիրունի՜կ, սիրունի՜կ, 
Սիրունիկ, նախշուն կաքավիկ: 

Կոմիտաս — Սոնա յար

Սոնա յար, Սոնա յար,

Սոնա սիրուն, Սոնա յար:

Սոնա յար, Սոնա յար,

Սոնա սիրուն, Սոնա յար:

 

Վարդավառը գալիս ա,

Սոնա յար, Սոնա յար,

Ծաղիկը ցընծալիս ա.

Սոնա սիրուն, Սոնա յար:

 

Այ ծաղիկ կանչող աղջիկ,

Սոնա յար, Սոնա յար,

Ձենըդ ծըլվըլալիս ա,

Սոնա սիրուն, Սոնա յար:

 

Կանաչ տեղը` բաղում եմ,

Սոնա յար, Սոնա յար,

Պարի միջին խաղում եմ,

Սոնա սիրուն, Սոնա յար:

 

Կաքավի պես սորալով,

Սոնա յար, Սոնա յար,

Տըղաներին դաղում եմ,

Սոնա սիրուն, Սոնա յար:

 

Սոնա յար, Սոնա յար,

Սոնա սիրուն, Սոնա յար:

Սոնա յար, Սոնա յար,

Սոնա սիրուն, Սոնա յար:

Ստ. Շաքարյան — Գարնանային

Խենթ առվակն է սեր կարկաչում

Ծառ ծաղիկն է ծիլ արձակում,

Հույսն է սիրո հետ արթնանում,

Նոր հույսերն են նոր լույս արարում:

Կրկներգ.

Գարնան հետ է գարնան մեջ սլանում,

Սրտում է մեր գարնան երգ գոյանում,

Ճախրում է վեր թռչունն իմ երազի

Արև ու կյանք տալիս մեր հույսերկն:

 

Նոր երգով ենք քեզ հանդիպում,

Նոր հրդեհ ես մեր մեջ ծնում,

Զիլ կարկաչում են առվակներ,

Գարուն երգ են երգում ծղրիդներ:

 

КАШАЛОТИК Музыка Раймонда Паулса Слова Ильи Резника

У меня который год
Кашалот живой живет,
Разноцветный кашалот,
Полосатый в крапинку.
Просто прелесть кашалот:
И танцует, и поет,
Только жаль, что не растет,
Не растет ни капельки.

Припев: 

Я прошу который год:
Кушай кашу, кашалот.
Кушай кашу, кашалот,
Кашалотик, кашалот.
Тот, кто ест ее, растет
По четыре метра в год.
Кушай кашу, кашалот,
Кашалотик, кашалот.

 

С кашей я за ним хожу,
Съесть пол-ложечки прошу.
Но по правде вам скажу –
Он не дрессируется.
И уже четыре дня
Учит плаванью меня
И гулять меня зовет,
Если дождь на улице.

Ստ. Շաքարյան Հայկական ժողովրդական երգերի շարան

Ելա Սասնա սարերը բարձր,

Քաղի մատղաշ խավրծի քաղցր,

Ելա կայնա սարի լանջին՝

Աչքս մնաց յարոչ ճամփին, յար, յար,

Քըզի հեյրան գընըմանի չոլի ջեյրան:

 

Մուշ, Մուշ, քաղցր Մուշ,

Մուշն էլ բոլորից անուշ:

Ելնինք սարերն ի Սասուն,

Ուր քաջեր կան դյուցազուն:

 

Մուշ, Մուշ, քաղցր Մուշ,

Մուշն էլ բոլորից անուշ:

Ելնինք սարերն ի Սասուն,

Ուր քաջեր կան դյուցազուն:

 

Հանինա, նի նա, նի նա

Հանինա նի նա նի նա

Հանինա ես ու դու:

Հանինա, նի նա, նի նա

Հանինա նի նա նի նա

Հանինա վառա ես:

 

Մուշ, Մուշ, քաղցր Մուշ,

Մուշն էլ բոլորից անուշ:

Ելնինք սարերն ի Սասուն,

Ուր քաջեր կան դյուցազուն:

Մուշ, Մուշ, քաղցր Մուշ,

Մուշն էլ բոլորից անուշ:

Ելնինք սարերն ի Սասուն,

Ուր քաջեր կան դյուցազուն:

 

Ալագյազի փեշերը, Նինո,

Պաքիմ յարիս թշերը, Նինո,

Ախ Նինո, Նինոն ըսավ չէ, չէ,

Ես տխուր եմ յարս քեֆի մեջ է:

Ախ Նինո, Նինոն ըսավ չէ, չէ

Ես տխուր եմ, յարս քեֆի մեջ է:

 

Արի խաղանք քարկտիկ, Նինո,

Իտամ քըզի ղըտղըտիկ, Նինո,

Ախ Նինո, Նինոն ըսավ չէ, չէ,

Ես տխուր եմ յարս քեֆի մեջ է:

 

Էրթանք մեր երգիրը Մուշ

Քաղինք բանջար, նուռ ու նուշ,

Ուտինք քաղցրիկ մանանա

Խմինք պաղ ջրեր անուշ:

 

Տարոնու դաշտավայրեր

Մուշն ու Սասուն եղբայրներ

Վասպուրական գեղանի

Ձեզ ոչ ոք չի նմանի:

 

Մուշ, Մուշ, քաղցր Մուշ,

Մուշն էլ բոլորից անուշ:

Ելնինք սարերն ի Սասուն,

Ուր քաջեր կան դյուցազուն:

 

 

 

Բարի լույսի զանգեր զարկին

Բարի լույսի զանգեր զարկին
Զընգզընգալեն անու՜շ, անու՜շ,
Լույսը բացվեց մեր աշխարհքին
Ճըղճըղալեն անու՜շ, անու՜շ:

Առուն հովտեն փախուստ կտա
Գըլգըլալեն անու՜շ, անու՜շ,
Տաղ կըկարդա քարեն կաքավ
Կըղկըղալեն անու՜շ, անու՜շ:

Երամ կապած կռունկն եկավ
Կըռկըռալեն անու՜շ, անու՜շ,
Բարակ հովը կըշընկշընկա
Զըլզըլալեն անու՜շ, անու՜շ: