ՆՈՐ ՍԻՕՆ

ՆՈՐ ՍԻՕՆ

Նոր Սիօն  ծընեալ մանկունք սուրբ ավազանան. Շնորհազարդեալք

Հոգովն Աստուծոյ օրհնեցէք զՀայրն երկնավոր յավուր ծնընդեան

Սըրբուհ ոյ կուսին. յոր օրհնեցայք յանիծից նախնոյն:

8.jpg

ԱՍՏՈՒԱԾ ԽՕՍԵՑԱՎ «ԲՁ»

ԱՍՏՈՒԱԾ ԽՕՍԵՑԱՎ «ԲՁ»

Աստուած խօսեցավ ի բարձանց, լըվարուք բընակիչք երկրի,

Որ եկն և փըրկեաց զամենայն արարածս զա զանուն Տեառըն կարդասցուք

և տուք օրհնութիուն ի բարձուն:

Նոր Իսրայէլ կոչեցաք ի Քրիստոս եղաք բաժին Տեառն և ժառանգակից Քրիստոսի.

Զի զանուն Տեառըն կարդասցուք և տուք օրհնութիուն ի բարձունս:

7