ԶՈՂՈՐՄՈՒԹԵԱՆ ՔՈ ԶԴՈՒՌՆ «ԴԿ»

ԶՈՂՈՐՄՈՒԹԵԱՆ ՔՈ ԶԴՈՒՌՆ «ԴԿ»

Զողորմութեան քո զդուռըն բաց մեզ, Տեր,

և արժանի արա ըզ մեզ լուսեղեն հարկաց քոց ընդ սուրբըս քո:

Ի պատրաստեալ քո յօթեվանըս սըրբոց քոց ընկալ և ըզմեզ փըրկիչ

յորդեգրութիուն ի դըպրութեան կենաց:

Ի նըստիլ քո յատենի դատավոր ահեղ խնաեա յարարածըս քո.

բարեխոսութեամբ և աղօթիք աուրբ ճըգնավորաց:

6