ԵՐՐՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ

ԵՐՐՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ

Երրորդութիուն անբաժանելի և զօրութիուն երկնային լոյս ծագեալ յաշխարհ.

Նըմա հանցուք զօրհնութիունսերգով:

Որ էջըն յերկնից՝ այսօր և յանգեավ յառաքեալսըն ճըշմարիտ Սուրբ Հօգին:

Նըմա հանցուք զօրհնութիունս երգով:

5

ԱՄԷՆ, ԱԼԷԼՈՒԻԱ

ԱՄԷՆ, ԱԼԷԼՈՒԻԱ

Ամէն. ալէլուիա. ալէլուիա. ալէլուիա:

Օրհնեսցի և  սըրբեսցի ջուրըս այս նըշանավ

Սուրբ խաչիվս և սուրբ ավետարանավս և սըրբալոյս

Միուռոնաս և ավուրըս շնորհիվ անուամբ

Հօր և Որդվոյ և Հոգվոյն Սըրբոյ, այժմ և միշտ յավիտեանս յավիտենից:

2

ԱՐԵԳԱԿՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ «ԳՁ»

ԱՐԵԳԱԿՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ «ԳՁ»

Արեգակն արդարութեան Քրիստոս ծագեալ յաշխարհ

հալածեաց ըզ խավարն անգիտութեան,

և յետ մահու և յարութեան համբարձավ Հայր հորմէ ծագեաց.

որ  երկրպագի յերկնավորաց և հերկրավորաց ընդ Հօր և Սուրբ Հոգվույն.

Վասն որոյ և մեք երկիր պագանեմք Հօր հոգվով և ճըշմարտութեամբ:

1