«Ուսումնական ժամերգություն» Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում

Փետրվարի 1, ժամը 11։00

Ծրագրում՝

Կոմիտաս Մանուկների աղոթք

Ն․ Շնորհալի Առավոտ Լուսո

Մ․ Եկմալյան Սուրբ Աստված

Մ․ Եկմալյան Հիշեա Տէր

Մ․ Եկմալյան Յամենայնի օրնհեալ ես, տէր

Մ․ Եկմալյան Մարիմին Տէրունական

Մ․ Եկմալյան Քրիստոս ի մեջ

Մ․ Եկմալյան Հայր մեր

Այսօր ձայնն հայրական

«Աստղափայլ օրորներ» ձայնասկավառակի շնորհանդես

1cd astg-ororՕրը՝ 25.01.2019
Ժամը՝ 13:00-15:00
Վայրը՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի նախակրթարաններ

Հունվարի 25-ին, ժամը՝ 13:00-ից15:00-ն, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի նախակրթարաններում կհնչեն «Աստղափայլ օրորներ» ձայնասկավառակի Շարունակել կարդալ “«Աստղափայլ օրորներ» ձայնասկավառակի շնորհանդես”

ԱՍՏՈՒԱԾ ԽՕՍԵՑԱՎ «ԲՁ»

ԱՍՏՈՒԱԾ ԽՕՍԵՑԱՎ «ԲՁ»

Աստուած խօսեցավ ի բարձանց, լըվարուք բընակիչք երկրի,

Որ եկն և փըրկեաց զամենայն արարածս զա զանուն Տեառըն կարդասցուք

և տուք օրհնութիուն ի բարձուն:

Նոր Իսրայէլ կոչեցաք ի Քրիստոս եղաք բաժին Տեառն և ժառանգակից Քրիստոսի.

Զի զանուն Տեառըն կարդասցուք և տուք օրհնութիուն ի բարձունս:

7

 

ԶՈՂՈՐՄՈՒԹԵԱՆ ՔՈ ԶԴՈՒՌՆ «ԴԿ»

ԶՈՂՈՐՄՈՒԹԵԱՆ ՔՈ ԶԴՈՒՌՆ «ԴԿ»

Զողորմութեան քո զդուռըն բաց մեզ, Տեր,

և արժանի արա ըզ մեզ լուսեղեն հարկաց քոց ընդ սուրբըս քո:

Ի պատրաստեալ քո յօթեվանըս սըրբոց քոց ընկալ և ըզմեզ փըրկիչ

յորդեգրութիուն ի դըպրութեան կենաց:

Ի նըստիլ քո յատենի դատավոր ահեղ խնաեա յարարածըս քո.

բարեխոսութեամբ և աղօթիք աուրբ ճըգնավորաց:

6

ԵՐՐՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ

ԵՐՐՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ

Երրորդութիուն անբաժանելի և զօրութիուն երկնային լոյս ծագեալ յաշխարհ.

Նըմա հանցուք զօրհնութիունսերգով:

Որ էջըն յերկնից՝ այսօր և յանգեավ յառաքեալսըն ճըշմարիտ Սուրբ Հօգին:

Նըմա հանցուք զօրհնութիունս երգով:

5

ԱՄԷՆ, ԱԼԷԼՈՒԻԱ

ԱՄԷՆ, ԱԼԷԼՈՒԻԱ

Ամէն. ալէլուիա. ալէլուիա. ալէլուիա:

Օրհնեսցի և  սըրբեսցի ջուրըս այս նըշանավ

Սուրբ խաչիվս և սուրբ ավետարանավս և սըրբալոյս

Միուռոնաս և ավուրըս շնորհիվ անուամբ

Հօր և Որդվոյ և Հոգվոյն Սըրբոյ, այժմ և միշտ յավիտեանս յավիտենից:

2